Motståndarindex

$data[opponent]
”;
}
}

mysql_free_result($query);

?> $data[opponent]
”;
}
}

mysql_free_result($query);

?>

$data[opponent]
”;
}
}

mysql_free_result($query);

?>

$data[opponent]
”;
}
}

mysql_free_result($query);

?>